Reale ONG i Associacions

Dirigida a ONG i Associacions no professionals que ofereix Protecció tant a l’ONG i l’Associació com als seus voluntaris i membres.

Reale ONG i Associacions està adaptat a les necessitats de l’ONG

Reale ONG i Associacions està format per:

  1. Assegurança d’accidents: quedaran coberts danys per invalidesa permanent, assistència sanitària per accident i mort.
  2. Assegurança de Responsabilitat Civil: aquest producte inclou Responsabilitat Civil de l’Explotació, Responsabilitat Civil d’Accident de treball, Responsabilitat Civil Locativa, Responsabilitat Civil per Contaminació i danys a béns dels voluntaris.

A més a Reale ONG i Associacions compta amb un servei d’acompanyament i assistència psicològica accessible 24 hores mitjançant un telèfon gratuït, per als voluntaris.

Donades les característiques de les ONG o associació, aquesta assegurança té unes tarifes el més ajustades possible sense perdre protecció front a imprevistos.

person-woman-sitting-old.jpg

Garanties principals de l’assegurança d’accidents

Defunció per accident: Indemnització als beneficiaris en cas que es produeixi.
Invalidesa Permanent Absoluta o parcial: en cas de quedar irreversiblement inhabilitat per a les tasques fonamentals de la seva professió l’assegurat rebrà una indemnització.
Assistència Sanitària per Accident: Reale assumeix les despeses d’assistència mèdica, farmacèutica i d’hospitalització.

generations-462134_1920

Garanties de l’assegurança de Responsabilitat Civil

Responsabilitat civil per Activitat. Inclosa: Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes, Responsabilitat Civil de Immobiliària i Responsabilitat Civil Creuada. Límit per víctima en sinistre de 150.000 €.
Responsabilitat Civil per Contaminació: límit per víctima en sinistre de 150.000 € amb Franquícia de 120 €.
Responsabilitat civil Locativa: límit per víctima en sinistre de 150.000 € amb Franquícia de 120 €.
Garantia opcional: Responsabilitat Civil Per Accidents De Treball

Amb la possibilitat d’ampliar les cobertures pels danys corporals que hagin patit en l’acompliment de les seves funcions:

  1. Els assalariats de l’assegurat inclosos en nòmina de l’activitat econòmica assegurada i donats d’alta a la Seguretat Social.
  2. Els treballadors de l’assegurat amb relacions de treball temporal o de durada determinada.
  3. Els contractats per l’Assegurat a empreses de treball temporal.
  4. Les persones que intervenint en l’obra, instal·lació o muntatge objecte d’aquesta assegurança, pateixin lesions que siguin considerades per l’Autoritat Laboral com Accident de Treball.

Servei d’Assistència Psicològica

Servei telefònic disponible 24 hores, 7 dies de la setmana, tots els dies de l’any, permet a tots els assegurats tenir un contacte immediat amb un psicòleg especialitzat i garanteix total confidencialitat i seguiment personalitzat.

 

Disposició legal