Responsabilitat Civil

VIDARIESGO_APAISADAPEQUENIA_380x140-Recovered

RC Vida Privada garanteix cobertura a danys materials i personals ocasionats a tercers causats per les teves activitats personals.

Amb la millor defensa Jurídica de Reale,  que garanteix la constitució de les fiances judicials i el pagament de les despeses judicials i extrajudicials originades.

Assegurança a mida amb una cobertura molt completa. Queden coberts els danys Personals, Materials i el Perjudici Consecutiu.

L’assegurança de responsabilitat civil Vida Privada Reale va dirigida a:
Pares o tutors que tinguin menors d’edat sota la seva tutela.
Propietari o posseïdor d’animals de companyia.
Famílies amb personal domèstic.
Persones que practiquin un esport com aficionats.
Qualsevol persona que viatge per Europa. Desplaçament de la família o algun dels seus membres amb caràcter turístic o d’estudi dels menors.

QUINES COBERTURES OFEREIX RC VIDA PRIVADA?
Aquesta assegurança inclou Responsabilitat Civil extraprofessional. No obstant això, pots personalitzar la teva assegurança contractant les garanties opcionals que vulguis.

GARANTIES OPCIONALS
Responsabilitat civil per accidents de treball patits per assistents de la llar.
Responsabilitat civil com a propietari d’animals (Segur Voluntari).
Responsabilitat civil com a propietari d’animals (assegurança obligatòria).