Moto

city-traffic-people-smartphone-medium

Reale moto és l’assegurança més completa del mercat. Ofereix totes les garanties que el motorista necessita per gaudir de la carretera.

En la modalitat de tercers t’oferim totes aquestes cobertures:

  • Responsabilitat civil de subscripció obligatòria: garanteix el pagament de les indemnitzacions en què el conductor del vehicle assegurat hagi de respondre pels danys causats a les persones o béns d’un tercer que siguin derivats de fets de la circulació dels quals resulti civilment responsable.
  • Responsabilitat civil de subscripció voluntària: garanteix el pagament de les indemnitzacions de les que el Propietari  i/o el Conductor del vehicle assegurat hagi de respondre, fins al límit econòmic màxim establert per a cada garantia, pels danys causats a tercers com a conseqüència directa dels fets de la circulació en els quals intervingui aquest vehicle, resultant danys corporals i / o materials que excedeixin quantitativament de la cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria.
  • Protecció jurídica: Inclou Defensa Penal, i reclamació de danys.
  • Defensa de multes: Pagament de totes les despeses originades per descàrrecs de denúncies i recursos ordinaris i de reposició contra sancions degudes a infraccions de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (RDL 339/90) i altres disposicions reguladores del trànsit, que s’atribueixin a l’assegurat i que puguin comportar sancions econòmiques o privació del permís de conduir.
  • Despeses de cursos per a la recuperació de punts: Indemnització pel cost de la matrícula del curs de sensibilització i reeducació vial i l’import de les taxes per drets d’examen establert per llei en cas de revocació del permís de conducció per pèrdua parcial o total de punts.
  • Assistència en viatge: Garanties relatives al Vehicle assegurat i a les Persones. Prestació de Serveis 24 hores de Asitur en els telèfons 902.365.240 (Espanya) i 3491-393 90 30 (estranger).

I pots ampliar totes aquestes cobertures amb:

  • Assistència mèdica i sanitària en viatge:  Per un accident  a més de 100 km del seu domicili habitual o en l’estranger, Reale s’encarregarà de les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització que l’assegurat hagi de satisfer en cas de lesió o malaltia de caràcter imprevisible ocorreguts durant el viatge.
  • Assegurança d’accidents de conductor: Garanteix les indemnitzacions previstes quan el conductor sofreixi, com a conseqüència d’un accident, lesions corporals, invalidesa permanent o mort. Amb diferents opcions de capital: desde18.000. Assistència Sanitària il·limitada en els centres reconeguts pel Consorci o adherits als convenis amb UNESPA i limitada a 3.000 € en els centres no concertats.
  • Decés d’ocupants: Prestació d’un servei fúnebre o despeses d’enterrament després de la defunció dels assegurats en accident de circulació, així com el seu trasllat. Límit: 7.500 € per persona.