Tot risc de la construcció

 

Una assegurança flexible dissenyat per cobrir les necessitats que sorgeixin a partir de l’execució d’una construcció.

A qui va dirigit Reale Tot Risc Construcció?

Aquesta assegurança està indicat perquè constructors i promotors puguin realitzar la seva activitat. Podran protegir la inversió sense córrer riscos i així minimitzar les conseqüències dels danys que puguin produir-se en l’obra.

És una assegurança molt flexible

Les assegurances a tot risc en construcció s’adapten de manera personalitzada a cada client i tipus d’obra. La seva contractació és àgil i senzilla. T’oferim total agilitat en la contractació de la pòlissa com en l’emissió de cotitzacions.

Garanties Bàsiques

Es garanteixen els danys materials directes deguts a:
 • Riscos convencionals: Incendi, explosió, xoc de vehicles i impactes.
 • Riscos de força major o de la natura: Vent, pluja, desbordament, inundació, enfonsament i corriment de terres i terratrèmols.
 • Riscos de l’execució de l’obra (excloses les parts viciades de l’obra): errors de disseny, defectes en els materials o mà d’obra.
 • Qualsevol altra causa accidental, imprevisible i esdevinguda sobtadament, no exclosa expressament en el contracte de l’assegurança.
 • Despeses addicionals: aquelles despeses derivades amb ocasió i com a conseqüència d’un sinistre indemnitzable per la cobertura corresponents al conjunt de desemborsaments que hagi de realitzar l’assegurat com a conseqüència de les següents actuacions i intervencions realitzades per tercers o per mitjans propis: despeses de demolició, desballestament, desenrunament i desenfangament, així com despeses d’extinció d’incendis.


Garanties opcionals

Dins de les garanties opcionals podem trobar les següents partides:

 • Vaga, motí i commoció civil – Accions tumultuàries. 
 • Equip de construcció.
 • Maquinària de construcció.
 • Despeses Extraordinaris.
 • Efectes personals dels empleats:
  • Altres béns de l’assegurat.
  • Honoraris professionals.
  • Responsabilitat civil extra-contractual.
  • Béns preexistents.
  • Ampliació temporal de la cobertura.
  • Cobertura d’incendis un mes posterior a la fi d’obra