Com afecten les assegurances de vida a la teva declaració de renta (IRPF)?

La Llei concedeix avantatges fiscals a les assegurances d’estalvi, els plans de pensions i els plans de previsió assegurats. Mitjançant aquests beneficis fiscals, els contribuents estalvien en el seu propi favor i la Llei premia aquest acte, en forma d’estalvi en el pagament d’impostos.
Hi ha molts motius pels quals contractar una assegurança de vida: que la teva família no s’hagi de fer càrrec de la teva hipoteca en cas de mort, ingressos per adaptar la teva casa i cotxe en cas d’incapacitat per accident, complementar la teva pensió …, però un altre motiu que potser no coneguis són els beneficis fiscals que tenen aquest tipus d’assegurances.

Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES) i Pla individual estalvi a llarg termini (SIALP).

Les aportacions del Pla individual estalvi sistemàtic (PIES) i Pla individual estalvi a llarg termini (SIALP), no desgraven però tenen l’avantatge fiscal que els rendiments de capital mobiliari que es generin estan exempts de tributació en l’IRPF sempre que es compleixin els requisits següents:
En tots dos productes, acceptant, assegurat i beneficiari han de ser el contribuent, excepte per al cas de mort (on la prestació tributarà en l’Impost de Successions
i Donacions amb importants deduccions estatals i de les CCAA).
En el cas dels Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES), el límit d’aportació anual no pot superar els 8.000 €. Aquest límit és independent dels límits d’aportacions a sistemes de previsió social. Les aportacions acumulades en tota la vida del producte no podran superar els 240.000 €. A més, la finalitat del PIES és constituir una renda vitalícia que podrà ser percebuda a l’edat que s’estipuli a la pòlissa, i sempre que hagin transcorregut 10 anys des de la primera aportació únicament s’haurà de tributar com a rendiment del capital mobiliari pel percentatge subjecte en funció de l’edat del asegurado.En cas que l’assegurança es rescat abans que transcorrin 5 anys des de la primera aportació *, o que al venciment el capital constituït no es percebi en forma de renda vitalícia, es tributarà per l’import total rescatat com a rendiments del capital mobiliari, al tipus que correspongui.
I d’altra banda, en els SIALP, les aportacions realitzades no poden superar els 5.000 € a l’any ni es pot retirar la inversió abans de 5 anys des de la primera aportación.Llegado el venciment, la prestació només pot percebre en forma de capital pel import total no permetent-se cancel·lacions parcials. L’asseguradora, té l’obligació de garantir l’acceptant, un capital equivalent almenys al 85% de la prima pagada.

Pla de Previsió Assegurat.

La contractació d’un Pla de Previsió Assegurada (PPA) desgrava a l’IRPF, Igual que passa amb els plans de pensions. A més, anualment no es tributa pels rendiments financers que es generen cada any: la tributació es realitza en l’IRPF com a rendiment del treball i es difereix al moment en què es comença a percebre la prestació, estant subjecta a la retenció corresponent i integrant-se en la base imposable de cada any en funció de la modalitat de cobrament triada (capital, renda o mixta). En l’impost sobre el patrimoni, l’estalvi acumulat està exempt de tributació.

Les aportació màxima a un PPA és de 8.000 € / any, quantitat que pot reduir la base imposable de l’I.R.P.F. amb el límit de la menor de les dues quantitats següents:

30% dels Rendiments Nets de Treball Personal o Activitats Econòmiques.
8.000 €.
Aquests límits són conjunts per a totes les aportacions / primeres realitzades a tots els sistemes de previsió social que estableix la Llei (PPA, Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència).

Aquests límits són conjunts per a totes les aportacions / primeres realitzades a tots els sistemes de previsió social que estableix la Llei (PPA, Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència).
A més, hi reduccions addicionals:
Els contribuents el cònjuge obtingui rendiments nets, qualsevol que sigui el seu origen, inferiors a 8.000 € poden reduir en la base imposable les aportacions realitzades a plans de previsió assegurats dels quals sigui prenedor dit cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 € 14.
En el cas de persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% que siguin titulars d’un PPA, el límit d’aportació màxima així com la reducció de base imposable serà 24.250 € anuals.
Addicionalment, les aportacions màximes realitzades a favor d’una persona discapacitada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% seran de 8.000 € anuals, això sense perjudici de les primes que pugui realitzar el mateix prenedor discapacitat. No obstant en aquest cas, el límit conjunt màxim de prima serà de 24.250 €.
D’altra banda, l’excés de prima que no hagi estat objecte de reducció en l’exercici podrà reduir la base imposable de dels cinc exercicis següents prèvia petició del prenedor.

Rendes vitaícies.

És un producte d’estalvi a llarg termini amb amplis beneficis, ja que es tributa únicament per un percentatge de diners rebuts depenent de l’edat a la que contractis el producte i es constitueixi la renda vitalícia. Cal tenir en compte que els guanys patrimonials que obtinguin els més grans de 65 anys estaran exemptes si es reinverteixen en una renda vitalícia, que és un producte d’estalvi a llarg termini que comercialitzen les asseguradora

En aquests casos, un bon assessorament és important i en les Agències de Reale Seguros et podem informar de fins a 8 tipus d’assegurances de vida diferents.

EDAT DEL RENTISTA                     PORCENTATGE GRAVAT

Menys de 40 anys                            40%

Entre 40 i 49 anys                            35%

Entre 50 i 59 anys                            28%

Entre 60 i 65 anys                            24%

Entre 66 i 69 anys                            20%

Més de 69 anys                                   8%

* L’aplicació del canvi es va fer efectiva a partir del gener del 2016 i només per als PIES contractats a partir d’aquesta data (per als antics segueixen aplicant els 10 anys).