Millores a la teva assegurança de comunitat.

Ara amb Reale Edificis la teva comunitat i casa teva estaran més protegides.

pexels-photo

Ampliació de la garantia de  Responsabilitat Civil de danys per aigua en elements comuns.

En el límits fixats, es garanteix l’indemnització que correspongui com a conseqüència dels danys produïts per aigua, ruptures o filtracions procedents de la xarxa general de conduccions comunitàries del CONTINENT, així com la produïda per aigua de pluja o desgel de neu a través del terrat, terrasses, cobertes, façanes i sostres d’ús comunitari de l’Edifici Assegurat, a condició que aquestes causes que originen el sinistre siguin reparades i presentada la corresponent factura de reparació, quedant aquesta exclosa.

Ampliació de la garantia de Pluja, vent, pedra i neu.

Ara també es garanteixen els danys materials directes al continent de zones comunes, produïts per filtracions d’aigua de pluja a través de teulades, terrats, terrasses i façanes d’ús comunitari de l’Edifici assegurat, qualsevol que sigui la seva intensitat i sempre que les causes que van originar el sinistre siguin reparades i presentada la corresponent factura de reparació, exclosa aquesta. Límit fins a 600 € / sinistre i any .

Ara també gaudireu de:

Despeses de desembossament de conduccions comunitàries encara que no s’hagin produït danys. 600 euros per desembossament (el primer servei anual sense franquícia, el segon i successius amb franquícia de 150 euros).