Què és la responsabilitat civil?

La podem definir com l’obligació de tota persona de reparar el dany causat a una altre, habitualment mitjançant el pagament de danys i perjudicis. És troba regulat en l’article 1902 del Codi Civil “El que per acció o omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”.

Per la seva banda l’obligació imposada és exigible (segons l’article 1.903 del Codi Civil) no només pels actes o omissions propis, sinó també pels d’aquelles persones que s’hagi de respondre.

Els pares i/o tutors seran responsables pels danys causats pels menors o incapaços que estan sota la seva autoritat (sota la seva pàtria potestat).

Posem a la teva disposició un producte destinat a cobrir aquestes possibles incidències que poden tenir una afectació directe en el teu patrimoni familiar al haver d’indemnitzar el dany causat per actes o omissions del que es sigui responsable directament.

Característiques:

-Cobertura a partir de 150.000€ l’any.
– Despeses de defensa i fiança inclosos.
– Pagament de costes i despeses judicials.
– Defensa i representació en procediments criminals.

Danys coberts:

– Danys personals.
– Danys materials.
– Perjudicis consecutius judicials.

Si tens dubtes de com cobrir les situacions derivades de la vida privada o professional nosaltres podem ajudar-te per molt menys del que t’imagines.